...sağlık bakanlığı...sgk...mali konular...makaleler...ihale...tedavi hizmetleri...ilaç ve eczacılık...denetim

3.01.2010

HASTANELERİN ÖZERKLEŞMESİ TASLAĞI VE DENETİM

HASTANELERİN ÖZERKLEŞMESİ

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uyg. Kanun Tasarısı Meclis Komisyonlarında görüşülüyor. Önce bu konuda düzenleme yapan bir yönetmelik sonra bu tasarıların Denetime ilişkin bölümleri aşağıda


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarih: 11.1.1995; Sayı: 22168)
Denetim
Madde 28 - Sağlık işletmeleri, işletmecilik bakımından;
a) Bakan tarafından, baştabib olma niteliğini haiz kişiler arasından seçilmiş bir üye,
b) Maliye Bakanlığınca seçilmiş bir üye,
c) Sağlık işletmesinin yönetim kurulu üyesi olmayan mensupları arasından bakan tarafından seçilmiş bir üye,
olmak ve iki yıl görev yapmak üzere teşkil edilen üç kişilik bir denetim kurulu tarafından en az altı ayda bir denetime tabi tutulur.
Ayrıca, işletmeler; tıbbi, idari, mali ve teknik yönden bakanlığın; sermaye, bütçe ve mali işlemler yönünden genel hükümlere göre Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının denetimine tabidirler.

KAMU SAĞLIK İŞLETMELERİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN TASARISI
Mali Hükümler ve Denetim
MADDE:5-
…..
(6)Bakanlık işletmeleri kendi denetleyebileceği veya değerlendirmeye tabi tutabileceği gibi, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarından da hizmet alabilir. Bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan denetim ve değerlendirmelerde nihai karar Bakanlıkça verilir.
Gerekçe
Kanun Tasarısı ile getirilmek istenilen sistemde Devletin, özerk hastanelerinin sahipliğini elinde bulundurmaya devam etmesi öngörülmektedir. Ancak, hastaneler üzerindeki otoritenin iki yolla kullanması düşünülmektedir. Birincisi, hem yerel yönetim birimlerine ve hem de ilgili yerel sivil toplum kuruluşlarına hastane yönetiminde yer verilerek Devlet otoritesinin temsil edilmesi ve bunun yanında demokratik katılımın sağlanması, diğeri ise doğrudan Sağlık Bakanlığınca veya hizmet alımı yoluyla hastanelerin periyodik olarak denetlenmesi ve derecelendirilmesidir. Denetim yetkisi sonucunda, ölçülebilir ve tanımlanmış performans ölçütlerine göre yetersiz bulunan temsilcilerden bu görevin Sağlık Bakanlığınca geri alınabilmesine imkan tanınmaktadır. Böylece Devlet'in denetim yetkisi korunmuş ve sağlık hizmetlerinde kamu gücünün varlığı devam ettirilmiş olacaktır.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

(5) Birliklerin malî ve finansal kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve malî
denetimin yapılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
……
(9) Birliklerin idari ve teknik denetimi Bakanlıkça, mali denetimi Maliye Bakanlığınca, dış
denetimi ise Sayıştayca yapılır. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarından denetim hizmeti satın alınabilir. Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi şekilde aksatması ve bu durumun halkın sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilemesinin kamu denetim elemanlarınca tespiti halinde Bakanlar Kurulunca yönetim kurulu üyeleri ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen personelin görevlerinin Bakanlıkça görevlendirilen personelce yürütülmesine veya bu Kanundaki usullere göre birlik statüsü kaldırılarak hastanelerin yeniden Bakanlığa bağlanmasına karar verilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails