...sağlık bakanlığı...sgk...mali konular...makaleler...ihale...tedavi hizmetleri...ilaç ve eczacılık...denetim

3.01.2010

HAZİNE HİSSESİ %1'E İNDİ

HAZİNE HİSSESİ %1'E İNDİ


Bilindiği üzere, 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı olarak kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın %15’i (ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hasılatının %5’i), en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı döner sermayeler itibariyle %30’a kadar yükseltmeye veya %10’a kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmü bulunmakta iken, fıkranın son cümlesi, 28.03.2007 tarih ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesi ile 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere “Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı, döner sermayeler itibariyle %1’e indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir.

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık kurumlarımızda verimliliğin artırılması, kaynakların israf edilmeden rasyonel kullanılması, halkımıza sunulan sağlık hizmeti kalitesinin her gün biraz daha iyiye götürülmesi yönündeki çalışmaların devam ettirilebilmesi ve kurumlarımızın içinde bulundukları mali durumları da göz önüne alınarak, aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranın %1’e indirilmesi yönünde Maliye Bakanlığına başvurulmuştur.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan 02.05.2007 tarih ve 7586 sayılı yazıda, 30.04.2007 tarihli alınan Makam onayı ile kurumlarımızın aylık gayrisafi hâsılatlarından genel bütçeye aktarılacak miktarlara esas olmak üzere tespit edilen %15 (ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hâsılatının %5’i) oranının 01.01.2007 tarihinden itibaren %1 olarak uygulanmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle, ilişikte gönderilen Maliye Bakanlığının yazısında da belirtildiği üzere, Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerin Ocak, Şubat, Mart 2007 aylarına ait aylık gayrisafi hasılatlarından %15(ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hasılatı için %5) oranına göre tahakkuk ettirilip ilgili hesaplara kaydedilmiş bulunan Hazine hissesi tutarlarının terkin edilerek hesaplardan çıkarılması ve 2007 yılının söz konusu aylarına ilişkin gayrisafi hasılattan %1 oranında tahakkuk ettirilecek Hazine hissesi tutarlarının ilgili hesaplara kayıtlarının yapılması gerekmekte olup, hazine payı mahsubu çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ertelenen 2006 Eylül,Ekim,Kasım ve Aralık aylarına ilişkin hazine paylarının kesinlikle ödenmemesi gerekmektedir.

01.01.2007 tarihi itibari ile kurumlarımızın aylık gayrisafi hâsılatlarından genel bütçeye aktaracakları hazine hissesinin % 1’e indirilmesi sebebi ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” usul ve esaslarınca geçmişe dönük ek ödeme farklarının ödenmesi yolunda işlem tesis edilmeyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails