...sağlık bakanlığı...sgk...mali konular...makaleler...ihale...tedavi hizmetleri...ilaç ve eczacılık...denetim

3.01.2010

İHALE SÜREÇ AKIŞ SEMASI

İHALE SÜREÇ AKIŞ SEMASI


4734 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK
MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN


1.İhtiyacın Ortaya Çıkması
2.Teknik Şartnamenin Hazırlanması
3.Yaklaşık Maliyet
4.İhale Usulünün Tespiti
5.İhale Dokümanının Hazırlanması
6.İhale Onayının Alınması
7. İhale Komisyonunun Kurulması
8. İhale İlanı
9.İhale Dokümanlarının görülmesi/ Satın alınması
10.İdarece Değişiklik ve Açıklamaların yapılması
11.Tekliflerin sunulması
12.İhale Kararı
13.Sözleşmeye Davet

I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI
Başkanlık biriminde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilir. Yılı bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
II-TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI
Alımı yapılacak mal ve hizmet ile ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik şartname birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dahil edilir.
III-YAKLAŞIK MALİYET
Harcama birimde ilgili personel tarafından ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle (KDV hariç) yaklaşık maliyet tespit edilerek dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir.
IV-İHALE USULÜNÜN TESPİTİ
Alımı yapılacak mal ve hizmetin özelliği ve türüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre ihale usulü tespit edilir.
V-İHALE DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI
Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun) , yaptırılacak işin projesi, teknik şartname, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır.
VI-İHALE ONAYININ ALINMASI
İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınır.
VII- İHALE İLANI ve İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan verilir. İhale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir.
VIII- İHALENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
İhale günü aday veya isteklilerin verdiği teklifler mevzuatına uygun olarak değerlendirilerek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar alınır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin ihale kararını onaylaması üzerine ihale üzerine kalan isteklinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu’ndan teyit ettirerek ihale kararına eklenir.
IX-ÖN MALİ KONTROL
1-Harcama yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42.maddesine göre sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girilmeden önce, Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinin 10.maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgeler iki nüsha işlem dosyası olarak Ön Mali Kontrol alt birimine gönderilir.
2-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları en geç on işgünü içinde Ön Mali Kontrol alt birimince kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda uygun görülenler işlem dosyası ve görüş yazısı ile birlikte; uygun görülmeyenler ise nedenlerinin açıkça belirtildiği görüş yazısı düzenlenerek işlem dosyasıyla birlikte harcama yetkilisine gönderilir.
X-İhtiyaca uygun olarak mal veya hizmet alımından sonra muayene ve kabul komisyonlarınca kabul işlemi yapılır. Mal alımlarında kabul işleminin ardından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince Taşınır İşlem Fişi, hizmet alımlarında hakediş raporu da eklenir.
XI- Gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi ve eki belgelerden ön mali kontrol limiti dışında olanlar harcama yetkilisince imzalanarak ödenmek üzere doğrudan muhasebe birimine gönderilir.“Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinde” belirtilen limit dahilinde olanlar Ön Mali Kontrol alt birimine gönderilir. Yapılan inceleme sonrası mevzuata uygun olan ödeme emri ve eki belgeleri üzerine “Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür” şerhi düşülerek, düzeltilmesi gereken hususlar var ise düzeltilmesi için gerekçeli bir yazı ile birlikte harcama birimine iade edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails